Avfallshanteringsplan för Nordkosters Fiskehamnförenings gästhamn vid Vettnet  
Utgåva 2017-08-28
 
Bakgrund 
Nordkosters Fiskehamnförening driver två stycken gästhamnar på Nordkoster.
Föreningen har ca 60 medlemmar varav ca 15 lägger upp sin båtar på land för vinterförvaring.
Kajen vid Vettnet angöres av yrkestrafik (både passagerarfärjor och transportfärjor) sommartid.  Bryggan ägs av Vettnet’s stugägarförening och marken ägs av Fiskehamnförening.
Under sommarmånaderna driver föreningen gästhamnsverksamhet för fritidsbåtar med ca 2300 gästnätter. Föreningen har även ca 30 fasta båtplatser.
 
Enligt föreskrift 2001:13 skall för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan.

Planen är till för att underlätta informationsspridningen till medlemmar, besökare och personal.
Avfallshanteringsplanen är fastställd av styrelsen 2017-08-28.
Styrelsen har ansvaret för att genomföra planen. 
 
Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till avfallet behandlas rätt och placeras på därför avsedd plats.

Kontaktperson och uppgiftslämnare är ?????
 
Avfallshantering  
Varje medlem och gästhamnsbesökare har ansvar för sitt eget avfall.  Strömstads kommun står för en del av hushållssophanteringen då främst avsedd för omhändertagande av hushållssopor från fritidsbåtar som ligger ute i Koster -arkipelagen
 
 Inom gästhamnen finns;
-       2 st behållare för hushållssopor (tillhandahålls av Strömstads    Kommun)
-       1 st Igloo för färgat glas
-       1 st Igloo för ofärgat glas
-       2 st behållare för Pantburkar/Petflaskor
Vid tömning tillämpas budning. Detta innebär att personalen kontaktar renhållningsavdelningen när det är dags att tömma kärlen. Då tömning sker så finns ersättningskärl att tillgå.
 
Hushållsavfall i omfattning av ca 12 sopcontainrar uppkommer årligen i verksamheten.
 
Farligt avfall
Farligt avfall lämnas vid respektive kommuns återvinningscentral. I Strömstad kommun, Sältegatan 9, 452 97 Strömstad.
 
Toalettavfall
Vid Västra bryggan finns en mottagningsstation för latrinavfall för fritidsbåtar. Mottagningsstation delas med gästhamnen i Vettnet. Anläggningen är kopplat till kommunens avloppsnät.
 
Servicehus
I gästhamnen finns ett servicehus som innehåller tre (3) toaletter och tre (3) duschar. Uppvärmning av varmvattnet sker med solenergi.
 
Informationsspridning
Avfallshanteringsplanen finns publicerad på föreningens hemsida samt i anslutning till de båda gästhamnarna.
Information om avfallshanteringsplanen till våra gäster lämnas av våra hamnvärdar samt vid uppsatta informationstavlor.
 
Ändringar av planen annonseras på föreningsmöten.
 
Revision
Revision av planen sker vid behov med start 2016.
 
Inspektion
Föreningens område och anläggning inspekteras varje år i samband med den årliga
städdagen.
 
Ansvar
Ansvarig för hamnen är Nordkosters­ Fiskehamnsförening upa, XXXX, 452 04 Nordkoster.