Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011

Arbetet med sliprenovering pågår enligt plan, en ny slipbädd har gjutits och all räls har lagts ner. Nu pågår tillerkningen av slipkärran. Montering av vinchen samt att lyfta dit vagnen återstår. Sedan är det dags för provkörning.

Visa hela nyheten »

Renovering av hela slipområdet har startat. Slipvagn och räls har demonterats och är nu på väg till Strömstad för skrotning. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Visa hela nyheten »
Arbete pågår med asfalteringen Arbete pågår med asfalteringen

Nu är det klart asfalteringen av Västra Bryggan. Hela hamnområdet är nu färdigt. Det som återstår är att märka ut var respektive gods skall placeras samt att montera ett nytt anslagsplank.

Detta arbete beräknas genomföras under våren 2012

Visa hela nyheten »

Myrens varv kommer ut till oss nästa vecka för att starta renoveringsarbeten med slipen. Området runt slipen har röjts och det som återstår är att elda ris.

Visa hela nyheten »

Nu är det äntligen dags att asfaltera Västra Bryggan. Skanska kommer ut till oss slutet av nästa vecka. Kosteröarnas Bygg har redan börjat med markarbeterna. Inget gods/materiel får placeras på bryggan till dess.

Styrelsen

Visa hela nyheten »

Arbetet med att ställa ordnings slipområdet har startat. Alla som har gamla båtar eller bråte ombedes att omedelbart ta bort det. 

Visa hela nyheten »

Lördagen är det dags för grovsopor på Västra Bryggan. Strömstads kommun ställer upp containrar på kajen för sortering av sopor. Alla som har gods/materiel på kajen ombedes omedelbart ta bort det.

Hamnföreningens Styrelse

Visa hela nyheten »

Nedskräpningen på Västra Bryggan har förbättrats betydligt. Hamnföreningen tömmer varje morgon de skräptunnor som finns utplacerade. Beröm måste ges till besökare/kosterbor som lägger skräpet i avsedda kärl. Tänk på att hushållssopor från gästande båtar skall placeras i containrar som är placerade vid Lotsbryggan.

Det som kunde fungara bättre är bortforslande av emballage från det gods som kommer till Västra Bryggan. Det är godsmottagarens ansvar att ta bort detta. Pallar ska placeras efter berget och transportemballaget skall omedelbart tas bort.

 

//Västra Bryggans Ordningsman

Visa hela nyheten »

Skanska kommer att asfaltera Västra Bryggan under september månad. Alla som har materiel liggande på bryggan ombedes att ta bort denna.

Visa hela nyheten »

Det börjar närma sig att renovera slipen. Myrens varv kommer att göra renoveringen. Ny slipvagn, nya räls och en gjuten spolplatta kommer att färdigställas.

Arbetet beräknas starta under september månad.

Visa hela nyheten »

Ett styrelsemöte hölls i Fiskargården den 16 maj. Följande kan kommenteras.

 

- Håkan Johansson lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Nils-Åke Johander valdes som

 ordinarie ledamot.

- Tre nya medlemmar valdes in i föreningen, Christina Ekstrand, Andreas Mölleryd och Karin Axelsson.

- Asfaltering av hamnplan beställes.

- Nytt skyltplank på Västra Bryggan uppsättes av Kosterhavets nationalpark

- Utredning Handelshamnar pågår.

- Ordningsregler för hamnarna skall tas fram

- Angöringsavgifter tas ut för 2011

- Solfångarna på sanitetshusen är monterade och fungerar bra.

- Montering av spolanläggning utreds

- Projektansvarig för slipområdet utsågs till Roger Ekstrand

- Båtar som ligger året runt inom området skall tas bort, Ägarna kommer att kontaktas.

- Nils-Åke J och Jan-Åke A utsågs till teknisk ansvariga för sliprenoveringen

- Nils-Åke Johander utsågs som ansvarig för Vettnethamnen

- Roger Ekstrand utsågs som ordningsman för Västra Bryggan

- Seved Gren utsågs som Gästhamnansvarig

- Kran- och slipansvarig utsågs att vara Jan-Åke A och Klas-Göran J

Visa hela nyheten »

På lördag den 30 april är det grovsoppor på Västra Bryggan. Tills dess måste allt gods fraktas bort.

Det är ett problem att många har uppfattningen att kajen är en lagringsplats för gods. All gods skall omedelbart fraktas bort från kajen.

Visa hela nyheten »

Nu är årsmötesprotokollet för 2011 påskrivet och utlagt under fliken "Föreningen"

Det är bara att gå in och läsa vad som diskuterades och beslutades.

Visa hela nyheten »

Ett välbesökt årsmöte höll i Fiskargården. Många intressanta diskussioner fördes och där bl.a. beslutades att gå vidare med Sliprenoveringen. Information hölls även över den utrednings som Strömstads Kommun har initierat gällande de s.k Handelshamnarna på Koster.

Hamnföreningen planerar även att asfaltera hamnområdet och projektera för en väntbod. Innan detta arbete kan börja måste all materiel som finns upplagt på kajen tas bort.

 

Åtsmötesprotokollet kommer att läggas ut så fort alla ansvariga har skrivet på den.

Visa hela nyheten »

Kommunen har initierat en utredning som skall klarlägga hur Kosters s.k. handelshamnar skall förvaltas i framtiden. 

Projektet i inledningsfasen och uppdraget är enligt nedan.

 

Projektet Kosteröarnas handelshamnar.

Projektet Kosteröarnas handelshamnar syftar till att skapa en gemensam huvudman för de fem handelshamnarna på Kosteröarna. Idag har varje hamn en separat förvaltning, som även innefattar gästhamnsverksamheten. Att skilja ut handelshamnsverksamheten till en gemensam huvudman skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil förvaltning, som är till gagn för både kosterborna och de som besöker Kosteröarna. Dessa handelshamnar bör fullt ut finansieras via hamnavgifter för gods och för varje såld biljett. Eftersom alla hamnarna kommer att ligga under samma huvudman med gemensam hamnavgift behöver man inte räkna exakt hur många som stigit av vid varje brygga.

 

Förvaltare kan vara en förening, Västtrafik eller kommunen. Avgifterna ska vara anpassade till att täcka driftskostnader och framtida eller redan utförda investeringar.

 

Denna utrednings uppgift är att beskriva möjligheterna att inrätta en hamnanläggning som är gemensam för hamnfastigheterna (gemensamhetsanläggning). Även staten kan ingå i gemensamhetsanläggningen som fastighetsägare (nationalparksfastigheten) och som förvaltare av naturreservatet. Gemensamhetsanläggningen kommer att förvaltas av en samfällighetsförening.

.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den